Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Gigch Autoschade

Definities

Van Gigch Autoschade, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 77201566
Klant: degene met wie Van Gigch Autoschade een overeenkomst is aangegaan
Partijen: Van Gigch Autoschade en klant samen
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten door of namens van Gigch Autoschade.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes
Offertes van Van Gigch Autoschade zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld
Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.

Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Van Gigch Autoschade zich het recht om de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Van Gigch Autoschade slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen
Alle prijzen die Van Gigch Autoschade hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW voor bedrijven en inclusief BTW voor consumenten.
Alle prijzen die Van Gigch Autoschade hanteert voor zijn werkzaamheden, kan Van Gigch Autoschade te allen tijde wijzigen.
Indien partijen voor de werkzaamheden door Van Gigch Autoschade een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
Van Gigch Autoschade is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Van Gigch Autoschade de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
Van Gigch Autoschade heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen, dan is Van Gigch Autoschade gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Van Gigch Autoschade.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Van Gigch Autoschade zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Van Gigch Autoschade op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Van Gigch Autoschade, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Van Gigch Autoschade te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Van Gigch Autoschade te verrekenen met een vordering op Van Gigch Autoschade. 

Uitvoering van de overeenkomst
Van Gigch Autoschade voert de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Van Gigch Autoschade heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Van Gigch Autoschade tijdig kan beginnen met de overeengekomen werkzaamheden. 

Vrijwaring
De klant vrijwaart Van Gigch Autoschade tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Van Gigch Autoschade verrichte werkzaamheden.
Aansprakelijkheid
Van Gigch Autoschade is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Van Gigch Autoschade aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden.
Van Gigch Autoschade is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
Indien Van Gigch Autoschade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Van Gigch Autoschade vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Van Gigch Autoschade in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Van Gigch Autoschade kan worden toegerekend in een van de wil van Van Gigch Autoschade onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Van Gigch Autoschade kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: wanprestaties en overmacht van toeleveranciers; onverwachte stroom-, elektriciteits- en computerstoringen, onvoorziene vervoersproblemen en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Van Gigch Autoschade 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Van Gigch Autoschade er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
Van Gigch Autoschade is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden
Van Gigch Autoschade is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Van Gigch Autoschade zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Gigch Autoschade. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Van Gigch Autoschade bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Garantie: Onze garantie wordt alleen gegeven wanneer dit op de factuur vermeld staat. De garantie is voor een duur van 6 maanden na factuurdatum.

Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld op 1 maart 2020